ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME WORKSHOPS, CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN.

 

Inschrijving

 1. De betalingsplichtige (ook wel deelnemer genoemd) schrijft in door middel van het daarvoor bestemde inschrijfformulier en verbindt zich daardoor voor deze cursus of workshop aan de nu volgende voorwaarden en bepalingen:
 2. De deelnemer schrijft zich in voor de gehele cursus of workshop, overeenkomstig het aantal lessen dat in de planning daarvoor aangegeven staat. Men dient zich vooraf in te schrijven om mee te kunnen doen.
 3. Het aantal dagen staat per cursus of workshop aangegeven. Cursus- of workshopdagen die uitvallen wegens ziekte ( of anderszins) van de docent, worden zoveel mogelijk vervangen of ingehaald.

Plaatsing

 1. Plaatsing geschiedt in volgorde van ontvangst van inschrijving. Hoe eerder de inschrijving, hoe groter de kans op plaatsing.
 2. Iedere cursus of workshop moet een minimum aantal deelnemers hebben. Mocht om welke reden dan ook een cursus of workshop niet kunnen starten, dan informeert het Beeldlokaal de deelnemer uiterlijk 1 week voor de geplande aanvang van de cursus of workshop.
 3. Indien de inschrijvende partij, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, word deze op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er nieuwe data bekend zijn, wordt er contact met opgenomen.

Annulering

 1. Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

 1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen/workshops die het Beeldlokaal organiseert. Het Beeldlokaal gaat ervan uit dat de deelnemer kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

 1. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de cursus of workshop door de deelnemer blijft men het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van een deelnemer met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring kan hiervan worden afgeweken.
 2. Wijze van annuleren

Wanneer de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor deze wordt vrijgehouden en dat deze zich heeft verplicht de kosten voor de cursus of workshop te betalen. Wanneer de deelnemer de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 7 werkdagen (workshop) of 14 werkdagen (cursus) voor aanvang van de workshop of cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan info@hetbeeldlokaal.nl. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

12.Annuleringskosten

Bij annulering tot uiterlijk 7 werkdagen (workshop) of 14 werkdagen (cursus) voor aanvang van de workshop of cursus wordt een bedrag van € 15,00 (workshop) en € 25,00 (cursus) aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 7 of 14 werkdagen voor aanvang van de workshop of cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

 1. In-de-plaatsstelling

Wanneer de deelnemer zelf niet naar de cursus kan of wil komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in de plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden

 1. Overmacht het Beeldlokaal

Het Beeldlokaal behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtsituatie voordoet, zulks ter beoordeling van het het Beeldlokaal. Of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een cursus wordt geannuleerd door het Beeldlokaal, krijgt de deelnemer het volledige bedrag dat deze betaald heeft voor de betreffende cursus binnen 30 dagen retour of wordt er in overleg met de deelnemer een alternatieve cursusdatum gepland.

Aansprakelijkheid

16.  Het Beeldlokaal is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of tassen. Het is raadzaam om deze niet in openbare toegankelijke ruimtes achter te laten. Indien je een kledingstuk weghangt in een openbaar toegankelijke ruimte, is het raadzaam geen waardevolle spullen in de zakken achter te laten.

Privacy

17. Het Beeldlokaal gaat zorgvuldig om met de gegevens van cursisten. En zal deze niet gebruiken voor oneigenlijke doeleinden.

 1. Tijdens een workshop, masterclass of cursus kunnen foto’s gemaakt worden ten behoeve van verslaglegging, social media, website en andere promotionele activiteiten. Hiervoor wordt bij aanvang van de cursus altijd toestemming gevraagd.

 

Het Beeldlokaal
Cornelis Trooststraat 48
Lokaal 034.A
8932 BR Leeuwarden

info@hetbeeldlokaal.nl

KvK nummer: 76033112 

Tags: Het Beeldlokaal, Cursus, Workshop, Creatief, Leeuwarden, Yvonne Feijten, Monotype, Cyanotype, Gelli Plate, Etsen, DOAS